Informace o předprojektové přípravě, postupu zpracování projektu rodinného domu od Bleskové projekty s.r.o. se sídlem v Kladně
Projekční kancelář Kladno English Czech
Tel.773-114-957

Proces projektování krok za krokem

Plánujete objednat projekt rodinného domu, a nevíte od čeho začít?

Rádi bychom vám tuto situaci ulehčili, připravili jsme pro vás základní informace, které krok za krokem vám pomohou se v tomto procesu zorientovat a popřípadě i ušetřit Vaš čas a peníze.

Krok 1. - Zajištění podkladů pro zpracování projektu

To co jste zládnete udělat vlastními silami, a to ještě před tím, než se obrátíte na projektanta

Máte stavební záměr podle vašich požadavků a finančních možností, a ještě před tím, než se obrátíte na projektanta, vždy Vám doporučujeme navštívit příslušný stavební úřad, pod který spadá místo výstavby Vašeho domu nebo rekonstrukce či legalizace stávající stavby.

S sebou mít výpis z katastru nemovitostí (maximální stáří 1 měsíc), kopie katastrální mapy daného objektu (maximální stáří 1 měsíc), v případě novostavby výtisk vizualizace nebo náčrtek rodinného domu.

Konzultace se stavebním úřadem upřesní individuálně dle druhu a místa stavby informaci, zda lze Váš stavební záměr vůbec zrealizovat. Tím se můžete vyhnout nepravdivé informace, kterou Vám můžou poskytnout známé, sousedy nebo realitní makléři.

Stavební úřad a odbor územního plánovaní Vám může poskytnout informace, zda Váš záměr je v souladu s územním plánem lokality, případně regulačním plánem lokality, kde se nemovitost nachází.

Vždy lze požádat úřad o územně plánovací informaci (ÚPI). Územně plánovací informace je předběžnou informací, jedná se o informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, o podmínkách vydání územního rozhodnutí a podmínkách územního souhlasu. Lze zjistit prostorové regulace zástavby pro vybranou lokalitu (podlažnost, max. výška hřebene nad terénem, půdorysný tvar domu, barevné řešení, typ zastřešení, sklon střechy, proporce oken apod.).

Na stavebním úřade lze zjistit kompletní seznam dotčených orgánů a správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků řízení a nutných podkladů, veškeré další známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit Váš stavební záměr.

Po konzultace se stavebním úřadem budete přesně znát požadavky stavebního úřadu ohledně Vašeho stavebního záměru.

Doporučujeme Vám také navštívit příslušný obecní úřad. Na obecním úřadě lze zjistit požadavky obce k Vašemu záměru, zda je kapacita inženýrských sítí dostačující a které sítě bude potřeba vybudovat. Informaci o veškerá ochranná pásma, chráněné území, věcná břemena týkající se pozemku.

Nezapomeňte si nahlédnutím přes internetové stránky katastrálního úřadu zjistit jména a adresy Vašich sousedů, lepší by bylo jejích se zeptat, zda předběžné budou souhlasit s Vaším stavebním záměrem.

Získejte si nejdříve spolehlivé informace o správcích inženýrských sítí, je tedy třeba zajistit maximum informací o těchto sítích, o jejich poloze, dimenzi, případně hloubce. V případě novostavby nebo rekonstrukce s napojením na nové přípojky vody, kanalizace, plynu nebo elektro, budete potřebovat přesné možnosti napojení na síti IS.

Přípojka elektrické energie (stačí znát polohu pilířku, ve kterém bude pro příslušnou parcelu umístěn elektroměr). Přípojku v síti nn se zhotovuje dle podnikových norem příslušný energetický podnik.

Vodovodní přípojka (u vodovodního řadu je důležitá poloha a dimenze; je nutné ale zjistit, jak je řešena voda pro případný požární zásah (u nových vodovodních řadů je to řešeno hydranty po cca 200 m, ve starší zástavbě požárními nádržemi)). Vodovodní přípojka slouží k přivedení vody z vodovodního řadu do Vašeho rodinného domu. Tyto informace zjistíte od místního správce vodovodního řádu. V případe že pozemek nezasíťován vodou - přípojku vody nahradí vlastní studna.

Kanalizační přípojka (stačí znát polohy, dimenze i hloubku kanalizační přípojky a připojovacího místa lze zjistit u správce kanalizace v obce). Kanalizační přípojky slouží k odvádění odpadních vod z Vašeho rodinného domu do kanalizace. Tyto informace zjistíte od místního správce kanalizačního řádu.

Dešťová kanalizace určená k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod. Zákon o vodách každému stavebníkovi ukládá povinnost se srážkovou vodou nakládat přímo na svém pozemku (a to i v případě rekonstrukcí a změn užívání stavby): vsakováním, akumulace. Není-li vsakování možné, je vždy nutné vybudovat alespoň retenční objekt s regulovaným odtokem. Srážkové vody lze využit např. jako užitkové vody v budově či vody pro zalévaní zahrady.

Co si však počít v obci, která vlastní kanalizaci nemá? V tomto případě máte tři základní možnosti – můžete si pořídit bezodtokovou jímku na vyvážení, septik v kombinaci s následným dočištěním nebo domácí čistírnu odpadních vod.

Přípojka plynu (stačí znát polohu tzv. kiosku, ve kterém bude pro příslušnou parcelu umístěn plynoměr). Plynová přípojka slouží k přivedení rozvodu plynu do Vašeho rodinného domu. Přípojku plynu se zhotovuje dle podnikových norem příslušná plynárenská společnost.

Příjezdová komunikace a její osvětlení – informace o možnosti připojení Váši nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) podle dopravního řešení ve smyslu stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR.

Standardně jsou přípojky přivedeny na hranici pozemku a jejich rozvod k domu zajišťuje majitel. V některých případech není ani připojení z technických důvodů možné nebo se požadovaná síť v dané oblasti vůbec nenachází (problém s plynofikací, není vlastní kanalizaci apod.).

Od správci inženýrských sítí budete znát přípojná místa a trasy existujících případně všech navrhovaných inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrické vedení) s jejich charakteristikami a dimenzemi.

Po prvním kroku obdržíte informace - zda je Váš stavební záměr vůbec lze zrealizovat a za jakých podmínek.

Dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby)

Po zjištění, že zápis nemovitosti v katastrální mapě neodpovídá skutečnému stavu, doporučujeme Vám neprodlené navštívit příslušný stavební úřad a probrat možnost legalizace stávající stavby. V archivu stavebního úřadu nahlédnout do složky Vaší nemovitosti, zjistit informace, kdy stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována, dochovaly se doklady či jiné důkazy o jejím řádném povolení. Pokud ověřená dokumentace odpovídající jejímu skutečnému provedení nebyla dochována, nebo byla povolená ale nebyla zkolaudovaná, příp. nebyla vůbec pořízena nebo není v náležitém stavu, v tomto případě bude potřeba předložit stavebnímu úřadu zjednodušenou dokumentaci stavby, (tzv. pasport stavby), kterou stavební úřad následně ověří.

Pokud po koupi domu, Vámi nebo katastrálním úřadem bylo zjištěno, že stavba nebo její část nebyla nikdy povolena, tak bude nutné požádat stavební úřad o dodatečné stavební povolení.

Krok 2. – Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace

Pro zpracování přesné nezávazné cenové nabídky bychom Vás rádi požádali poslat na naši emailovou adresu: firmableskin@email.cz nebo formou SMS na tel. číslo 773114957, popis záměru, číslo pozemku a název katastrálního území podle katastru nemovitosti. Pokud máte nějaké podklady ke záměru, které upřesnily by Vaše představy, skutečný rozsah nezbytných podkladů a projektových prací, prosím Vás to také nám poslat.

Číslo pozemku a název katastrálního území potřebujeme především aby podívali jsme přes webové rozhraní Mapy.cz na samotný stavební objekt nebo na pozemek, aby mohli prohlédnout územní plán, zjistit místní podmínky atd.

Během dvou pracovních dnů obdržíte od nás informace o ceně projektu, v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností dohodneme s Vámi schůzku na místě stavby.

V této fázi jsme určíme nutnost potřebných průzkumů a rozborů (např. polohopis a výškopis, průzkumy: radonový, pedologický, inženýrsko-geologický), případně dalších ověřovacích specializovaných studií (např. hluková studie), což všechno má vliv na cenu projektu.

Jestli jste se rozhodli pro spolupráci se společností Bleskové projekty s.r.o., poprosím Vás objednaní projektových práce potvrdit.
Po obdržení potvrzené objednávky Vám vystavíme zálohovou fakturu a mailem Vám jí zašleme k uhrazení. Po přijetí zálohové platby na náš účet zahájíme práce na zakázce. Po dohodě, předání nám plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora ve stavebním řízení.

Po druhém kroku budete vědět cenu a rozsah projektových práce, termín zpracovaní.

Krok 3. – Projektové práce.

V případě stávající stavby na základě plné moci, projektant navštíví archiv příslušného stavebního a/nebo obecního úřadu, kde lze zjistit informace kdy stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována. Nezbytnou součástí výkresové části projektu je skutečný stav stávajícího objektu, takže nejdřív musíme stavbu zaměřit a zakreslit, následné krok za krokem Váš stavební záměr postupně propracujeme podle Váších připomínek a přizpůsobím podmínkám lokality, vypracujeme tzn. návrh stavby.

V případě novostavby je důležité umístění rodinného domu na stavební pozemek, které se řeší ve výkresech situace stavby, osazení stavby na pozemku ve smyslu požadavků stavebního zákona – odstupy od hranic pozemku, odstupy od sousedních domů, odstup od ulice, ochranné pásma a napojení stavby přípojkami na jednotlivé inženýrské sítě (kanalizační revizní šachta, vodoměrná šachta, HUP, elektroměrový rozvaděč). Je třeba vzít na vědomí správnou orientaci vůči světovým stranám; příjezd k rodinnému domu, kde budou parkovací a zpevněny plochy apod.

Od Vás potřebujeme stanovení technických požadavků na stavbu (např. preferovaný způsob vytápění, materiálové řešení stavby apod.), odsouhlasení návrhu stavby.

Po odsouhlasení s Vámi návrhu stavby, dopracujeme to do studii (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy) a pošleme dokumentace k předběžnému odsouhlasení záměru dotčenými orgánu a správci síti. Například požádáme o vyjádření odboru životního prostředí (ŽP) nebo požádáme o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, které je nutně v případe že Váš pozemek chráněn zemědělským půdním fondem (ZPF).

Výsledkem bude informace od dotčených orgánu a správců síti za jakých přesných podmínek Váš stavební záměr lze zrealizovat. Zákon vyžaduje zapracování do projektu všech vyjádření a připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci.

Následné vypracujeme kompletní projektové dokumentace pro územní a/nebo stavební řízení dle vyhlášky o dokumentaci staveb včetně profesí.

Komunikace může probíhat po telefonu nebo přes e-mail či osobně.

Po třetím kroku obdržíte kompletní projektovou dokumentace.

Krok 4. – Vyřízeni společného ohlášení nebo povolení záměru.

Když máte v ruce kompletní projektovou dokumentace - co dál? Podáni žádosti na příslušný stavební úřad v místě výstavby Vašeho domu o stavební povolení nebo ohlášeni stavby včetně všech potřebných podkladů. Pokud s naši firmou máte dohodu o vyřízení povolení, tak na základě plné moci jsme zúčastníme při jednáních ve stavebním řízení, obstaráme stavební povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí, poskytujeme spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. Co budete mít? Stavební povolení nebo územní rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci.

Krok 5. – Výstavba nebo rekonstrukce rodinného domu.

Stavba svépomocí nebo s firmou. V případě stavby svépomocí máte povinnost zabezpečit stavební dozor a stavebnímu úřadu sdělit, která osoba bude stavební dozor. Stavební dozor u staveb svépomocí může vykonávat osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního směru nebo architektonického směru. Dále pak osoba se středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou a praxí alespoň 3 roky při provádění staveb. Stavební dozor zajišťuje stavbu svépomocí v souladu s požadavky stavebního zákona. V případě, že potřebujete stavební dozor, neváhejte nás kontaktovat - zajistíme tato službu. Cena se záleží především od velikosti stavby, v jaké lokalitě se stavba nachází, jak je časově a rozsahově práce náročná a nebo podle složitosti projektu.

Krok 6. - Kolaudační řízení.

Příslušným k provádění kolaudačního řízení je stavební úřad, který vydal stavební povolení. Podáni žádosti na příslušný stavební úřad v místě výstavby Vašeho domu o vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí. Stavební úřad při procesu schvalování stavby obvykle může požadovat po vás, jako stavitele rodinného domu, následující dokumenty: zpráva o výchozích revizi elektro, plynu, vodovodního a kanalizačního potrubí, revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty, prohlášení o shodě k použitým materiálům, stavební deník, prohlášení stavebního dozoru apod.

Po předložení všech potřebných dokumentů, stavební úřad nařídí kontrolní prohlídku stavby, při které zástupce stavebního úřadu zjišťuje, zda byla stavba provedena podle stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace, zda jsou splněny veškeré předpisy. Pokud je vše v pořádku a zástupce stavebního úřadu neshledá závažné pochybení v realizaci stavby, vydá stavební úřad kolaudační souhlas nebo rozhodnutí o kolaudaci, ve kterém povoluje užívání stavby k danému účelu.

© 2007-2023 Bleskové projekty s.r.o.
Adresa: Štítného 1336, Kročehlavy,
Kladno, PSČ 272 01

Zavolejte nám na tel. 773-114-957
E-mail: firmableskin@email.cz
Volejte vždy předem a domluvte si prosím termín Vaší návštěvy.